card

HISTORICAL WAY

GRADUATE UNIVERSITY OF MONGOLIA 

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРДМИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

INSTITUTE OF RUSSIAN LANGUAGE, MNU
INSTITUTE OF RUSSIAN LANGUAGE EDUCATION
INSTITUTE OF THE HUMANITIES
UNIVERSITY OF THE HUMANITIES
GRADUATE INSTITUTE, UNIVERSITY OF THE HUMANITIES
GRADUATE INSTITUTE, UNIVERSITY OF THE HUMANITIES
GRADUATE UNIVERSITY OF MONGOLIA

1979
1982
1990
1999
2004
2015
2016

                  
 

 

Хүсэлт илгээх